Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Voorzitter Leernetwerk Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap
ZonMw
 
Aanvraagnummer
7342
Duur
48 maanden
Opties verlenging
Nee
Uren per week
3 (dit is het gemiddeld aantal uren per week; dit kan variëren) uur
DAS opdracht
Nee
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
WO
Regio
Zuid-Holland
Einde inschrijfdatum
woensdag 8 december 2021
Eindtijd
12:00 uur

Organisatie
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Het ZonMw-programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap loopt van 2019 t/m 2025 en is een tijdelijke stimulering om met kennisontwikkeling en kennisbenutting verbeteringen van de praktijk te helpen doorvoeren. In dit ZonMw-programma staan preventie van en integrale ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap centraal. In het voorjaar van 2020 zijn in totaal 25 projecten van start gegaan. Dit betreft allereerst 13 onderzoeksprojecten op de volgende thema’s:

 • Voorkomen onbedoelde zwangerschap,
 • Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap zoals keuzehulpgesprekken,
 • Voorkomen van en ondersteuning en zorg bij kwetsbaar (jong) ouderschap.

Naast deze onderzoeksprojecten zijn 12 samenwerkingsverbanden - verspreid over Nederland -gestart om lokaal de preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap te verbeteren.

Leernetwerk Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Om kennisuitwisseling, samenwerken en gezamenlijk leren tussen de 25 ZonMw-projecten te realiseren is in september 2021 het Leernetwerk Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap gestart.  Het leernetwerk is ten eerste bedoeld om de uitvoering van de projecten te optimaliseren. Loopt een van de projectleiders er tegenaan dat het lastig is voldoende deelnemers voor het onderzoek te werven? Dan kan dit een vraagstuk zijn om gezamenlijk op te pakken in het leernetwerk. De expertise en ervaring aanwezig in het leernetwerk wordt aangesproken en benut om gezamenlijk tot oplossingsrichtingen te komen. Ten tweede stimuleert het leernetwerk  kennisuitwisseling en afstemming tussen de verschillende projecten. Bovengenoemde twee kerndoelen bevorderen uiteindelijk het eenduidig en in samenhang beschikbaar maken en naar buiten brengen van kennis uit de verschillende projecten; het derde kerndoel van het leernetwerk.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een voorzitter van het Leernetwerk Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Je werkt nauw samen met de deelnemers van het leernetwerk en ZonMw. De  deelnemers van het leernetwerk zijn: de betrokkenen van de 25 ZonMw-projecten, professionals,  relevante praktijk-/kennisinstituten en ervaringsdeskundigen.

Je taken zijn:

 • Dagvoorzitter zijn van de plenaire bijeenkomsten van het leernetwerk. Deze leernetwerkbijeenkomsten zijn 3 x per jaar 1 à 2 dagdelen.
 • Naast deze plenaire leernetwerkbijeenkomsten denk je, waar nodig, mee over de aanpak van vraagstukken die spelen binnen het leernetwerk. Je vervult hierin een coachende rol. Je kan verbindingen leggen binnen het netwerk of daarbuiten die bijdragen aan de aanpak van de vraagstukken van de deelnemers.
 • Je bent naast de plenaire bijeenkomsten 3 x per jaar 1 dagdeel beschikbaar als aanjager/voorzitter van een subgroep rond een bepaald vraagstuk.
 • Je bent een boegbeeld van het leernetwerk. Gedurende het bestaan van het leernetwerk draag je bij aan de zichtbaarheid van de activiteiten van het leernetwerk op landelijk niveau. Dit ook in relatie tot relevante actuele ontwikkelingen binnen beleid, praktijk en onderzoek op dit inhoudelijke thema. Het uiteindelijke doel is om met de activiteiten van het leernetwerk ook daadwerkelijk impact te kunnen genereren.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo-master;
2. Minimaal 5 jaar werkervaring in een voorzittersfunctie of leidinggevende functie in een team van 20-25 personen of meer in de afgelopen 10 jaar;
3. Beschikbaarheid van 3 uur per week tot eind 2025;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van gezondheidszorg, publieke gezondheid of sociaal domein in de afgelopen 10 jaar (25 punten);
6. Aantoonbare affiniteit met en/of kennis over het onderwerp onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het snijvlak van (actiegericht) onderzoek, beleidsverandering en praktijkverandering binnen de gezondheidszorg (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het zijn van ambassadeur / boegbeeld op een complex en politiek gevoelig onderwerp (25 punten).

Competenties

 • Toegankelijk;
 • Verbindend;
 • Netwerker;
 • Enthousiasmerend, met energie en commitment partijen weten te motiveren;
 • Gevoel hebben voor verschillende belangen;
 • Analyserend;
 • Resultaatgericht;
 • Onafhankelijk;
 • Overzicht houden; een helicopterview hebben;
 • Uitstekende leidinggevende (coachende stijl) en communicatieve vaardigheden;
 • Veranderingen kunnen bewerkstelligen, tegengestelde opvattingen overbruggen en draagvlak creëren;
 • Flexibel: aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden;
 • Goed gevoel voor politieke en bestuurlijke processen en het vermogen daarin te navigeren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) ) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: flexibel inzetbaar.

Planning interview
De interviews bij ZonMw zijn gepland op 20 december 2021 van 9:30 tot 13:00 uur.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 3 december 2021, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 6 december 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 07-12-2021 Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot woensdag 8 december 2021, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.