Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Projectleider Circulaire economie
Randstedelijke Rekenkamer
 
Aanvraagnummer
7326
Duur
12 maanden
Opties verlenging
Nee
Uren per week
24 uur
DAS opdracht
Nee
Start
1 februari 2022
Opleidingsniveau
WO
Regio
Noord-Holland
Einde inschrijfdatum
maandag 6 december 2021
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
De Randstedelijke Rekenkamer is een onafhankelijke organisatie die onderzoek doet voor de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De Rekenkamer gaat na of de provincies de afgesproken doelen realiseren, of zij dat doen binnen het afgesproken budget én of zij handelen volgens de regels. Daarmee helpen we Provinciale Staten bij hun kaderstellende en controlerende rol.

De Rekenkamer is gehuisvest in Amsterdam op loopafstand van station Sloterdijk en heeft dertien medewerkers; een enthousiast team waarbinnen een prettige en open sfeer centraal staat.

Opdracht
Het gaat om een functie als projectleider voor een onderzoek naar circulaire economie. In 2017 hebben circa 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekend. Daarin is de doelstelling opgenomen dat Nederland volledig circulair is in 2050. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds hergebruikt. De rol van provincies op het gebied van circulaire economie is op veel vlakken beperkt. De provincies zien hun toegevoegde waarde met name in het stimuleren (van bedrijven/ondernemerschap, overheden en kennisinstellingen), het op regionaal niveau verbinden van partijen en het ontwikkelen en delen van kennis. Een Rekenkameronderzoek naar circulaire economie kan inzichtelijk maken welke bijdragen de provincies leveren aan de circulaire economie en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met onderzoek doen;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met rekenkamer onderzoek (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met circulaire economie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met politieke processen en het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving (liefst provinciaal) (10 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal WO master niveau (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • uitstekende organisatorische vaardigheden;
  • ruime ervaring met onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid;
  • sterke analytische vaardigheden, waarbij je hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden, snel onderlinge verbanden ziet en makkelijk doordringt tot de kern van een probleem;
  • uitstekende schrijfvaardigheden, waarbij je een grote hoeveelheid gegevens kunt (laten) omzetten in bevindingen, conclusies en aanbevelingen;
  • goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13 (conform CAO provincies).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op drie van de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, waarvan zeker de dinsdag.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 13 december en donderdag 16 december 2021 tussen 10:00 en 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen in verband met het omgaan van vertrouwelijke informatie.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 30 november 2021, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op donderdag 2 december 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Is er al een project, en moet de persoon in kwestie daar vooral leiding aan geven (ergo, meer organisatorisch, minder inhoudelijk)? Of moet het project nog worden opgezet, en zoeken ze vooral iemand die dat inhoudelijk vorm kan geven?
Antwoord: Het gaat om een onderzoek waaraan van begin t/m eind de projectleiding wordt gedaan, d.w.z. het formuleren van de onderzoeksvragen en -aanpak, het opstellen van het onderzoeksrapport (bevindingen en conclusies &aanbevelingen), het houden en verwerken van feitelijk en bestuurlijk wederhoor, het afronden tot een eindpublicatie. De uitvoerende werkzaamheden worden door onderzoekers van de Randstedelijke Rekenkamer gedaan, de projectleider denkt actief inhoudelijk mee en begeleidt de werkzaamheden, stuurt bij, etc. De werkzaamheden hiervoor zijn zowel procedureel als inhoudelijk.

Vraag: Gaat de persoon in kwestie het onderzoek zelf uitvoeren, of is er een team dat de uitvoerende taken gaat doen? Is het de bedoeling dat het project doorloopt nadat de projectleider weg is?
Antwoord: Onderzoekers van de Randstedelijke Rekenkamer doen de uitvoerende werkzaamheden. Het is daarbij ook wel de bedoeling dat de projectleider actief inhoudelijk meedenkt en de werkzaamheden begeleidt, van opmerkingen/aanvullingen voorziet en zo nodig bijstuurt. In die zin is de rol van de projectleider te beschouwen als een meewerkende voorman/voorvrouw. De verwachte inzet van 24 uur per week is daarop gebaseerd. Het onderzoeksproject eindigt als het rapport is gepubliceerd en behandeld in de provincies.

Vraag: In welke mate verwacht u dat de projectleider inhoudelijk en procesmatig samenwerkt met de overige medewerkers van de Rekenkamer aan dit onderzoek?
Antwoord: De projectleider werkt samen met de onderzoekers van de Rekenkamer van het desbetreffende team en niet met de overige medewerkers buiten dit team. Er is wel een periodieke afstemming met de andere projectleiders van de Rekenkamer ten behoeve van de bewaking van de planning van het totale onderzoeksprogramma van de Rekenkamer. Mocht er namelijk gedurende het onderzoek Circulaire economie bijstelling nodig zijn van de planning, dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor de planning van de andere lopende onderzoeken.

Vraag: U vraagt een projectleider uit voor 3 dagen per week. Wij denken dat we deze vraag beter kunnen vervullen als duo (2 personen) die samen 3 dagen per week aan deze opdracht werken. Kunt u dit toestaan?
Antwoord: Wij zijn op zoek naar kandidaten met passende kennis, ervaring en competenties. Als twee personen de opdracht zouden gaan doen is goede taakverdeling en afstemming cruciaal. Want het is van belang dat er één aanspreekpunt is, voor zowel de onderzoekers van de Rekenkamer als voor de provincie. Als je deze taak (die al beperkt is met 24 uur per week) verdeeld over twee personen, is er kans op veel ruis, extra werk en onduidelijkheid. Met nadruk dat deze risico’s door de kandidaten onderkend en beheerst worden, sluiten we een duo echter niet uit.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 december 2021, 09.00 uur.
Tot die tijd kunt u reageren.