Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
 
Coördinator (actie)onderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging
ZonMw
Aanvraagnummer
4172
Duur
12 maanden
Optie tot verlenging
1 maal 12 maand(en)
Uren per week
8 uur
DAS opdracht
Nee
Start
6 juli 2020
Opleidingsniveau
WO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
maandag 22 juni 2020
Tijd & agenda
09:00 uur

Organisatie
ZonMw te Den Haag is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en de gezondheid te verbeteren. Met allerlei subsidieprogramma’s stimuleert en financiert ZonMw ontwikkeling en praktische toepassing van kennis op het gebied van preventie, zorg en gezondheid.

Aanleiding en doel ZonMw-programma
Met het praktijkgerichte ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging wordt de professionele ontwikkeling van geestelijke verzorgers in de thuissituatie ondersteund.

Het programma geeft inzicht in hoe de inzet van geestelijke verzorgers en aandacht voor Zingeving in de thuissituatie ingebed kan worden in bestaande zorg en ondersteuning. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijkheden van professionals en vrijwilligers en met de behoeften van de zorgvrager. Bovendien maakt het programma duidelijk hoe deze aandacht ervaren wordt door zowel de mensen die geestelijke verzorging krijgen als door de betrokken zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Actieonderzoek
Het actieonderzoek, dat begin 2020 is gestart, is bedoeld om de Netwerken Palliatieve zorg in deze voor hen betrekkelijk nieuwe activiteit ondersteuning te bieden. In maart 2020 zijn alle thema’s van de acht gehonoreerde actieonderzoeken bekend gemaakt.  https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/actieonderzoeken-naar-zingeving-in-de-thuissituatie-van-start/

Coördinatie (actie) onderzoek
Voor de coördinatie van het actieonderzoek en de afstemming met andere lopende projecten binnen en buiten het programma Zingeving en Geestelijke verzorging zoekt ZonMw een ervaren onderzoeker die bekend is met actieonderzoek en thuis is in de wereld van Zingeving en Geestelijke verzorging.

Projectleidersbijeenkomsten
Sinds 26 oktober 2019 worden projectleidersbijeenkomsten met de actieonderzoekers georganiseerd; dit om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en om de impact van het programma te vergroten. Daarnaast bieden deze bijeenkomsten gelegenheid om knelpunten te adresseren en successen te delen. De bijeenkomsten krijgen een vervolg in een leergemeenschap waarvoor ZonMw in het najaar van 2020 een subsidieoproep openstelt. Deze leergemeenschap start in de loop van 2021. De coördinator (actie-)onderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging krijgt een belangrijke rol in de voorbereiding van deze leergemeenschap.

Opdracht
Je bent verbinder tussen het actieonderzoek en het andere onderzoek omtrent Zingeving en Geestelijke verzorging. Tevens ben je voorbereider van de leergemeenschap Zingeving en Geestelijke verzorging in nauwe samenwerking met ZonMw.

Taken

 • Coördineren van het actieonderzoek.
 • Verbinden van de actieonderzoekers onderling en van de inhoud van de onderzoeksprojecten.
 • Zorgdragen voor input vanuit het actieonderzoek in andere relevante bijeenkomsten op het gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging en vice versa.
 • Verspreiden van bestaande kennis, ervaringen, instrumenten en mooie voorbeelden onder actieonderzoekers.
 • Procesbegeleiden van kennisdeling binnen en vanuit het actieonderzoek.
 • Ophalen, analyseren en ondersteunen bij het beschikbaar maken van resultaten per thema.
 • Behoefte verkennen bij onderzoekers, praktijk en onderwijs hoe ‘leren en verbeteren’ kan worden vormgegeven en hoe een leergemeenschap eruit zou moeten zien.

N.B.
*Bovenstaande taken vinden plaats in nauwe samenwerking met de programmamanager Zingeving en geestelijke verzorging van ZonMw.
*De geselecteerde onderzoekcoördinator krijgt van ZonMw de mogelijkheid om 4 uur per week ondersteuning aan te trekken.

Resultaten

 • Voorbereiden en leiden van acht projectleidersbijeenkomsten van actieonderzoekers - op thema - aangevuld met projectleiders geestelijke verzorging thuis en andere onderzoekers/betrokkenen, inclusief verslaglegging.
 • Bijdrage aan bijeenkomsten voor derden bijv. de conferentie Zingeving Geestelijke verzorging thuis in samenspraak met de actieonderzoekers.
 • Rapportage na 1 jaar (juli 2021) met voorlopige uitkomsten per actieonderzoek en geïntegreerd per thema. Tevens bevat de rapportage aanbevelingen voor praktijk en verder onderzoek, dat mede dient ter invulling van de subsidieoproep die in het voorjaar van 2021 door ZonMw wordt opengesteld.
 • Indien verlenging met 1 jaar: Rapport met definitieve uitkomsten van de projectperiode t/m mei 2022, per actieonderzoek en per thema. Het eindrapport levert tevens praktische resultaten op over begeleiding van actieonderzoek(ers) en beschrijft hoe de verbinding tot stand is gekomen tussen de diverse actieonderzoeken op gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging.

Minimumeisen / knock-outcriteria 
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
2. Minimaal vanaf 1 januari 2020 verbonden aan een onderzoeksorganisatie (Hogeschool of Universiteit) als zelfstandige of in loondienst;
3. Beschikbaar per 6 juli 2020;
4. Gegarandeerde beschikbaarheid tot en met 30 juni 2021;
5. Een maximaal uurtarief van € 130,- exclusief btw / inclusief reis- en verblijfkosten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met actieonderzoek in de afgelopen 5 jaar (geef omschrijving wat actieonderzoek inhoudt in maximaal 200 woorden) in zorg/welzijn/sociaal domein (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie (25 punten);
8. Benoem in een aparte bijlage uw publicaties over uw actieonderzoek(en) en/of coördinatie van onderzoek/Zingeving en Geestelijke verzorging (minimaal 5 publicaties)( De bijlage moet verwerkt zijn in het CV) (25 punten);
9. De inschrijving bevat een aparte bijlage betreft een heldere visie op actieonderzoek; u beschrijft dit in maximaal 400 woorden. Het document moet verwerkt zijn in het CV (25 punten);

Competenties

 • Proactieve, senior onderzoeker die werkervaring heeft in het veld van Zingeving en Geestelijke verzorging. Ruime ervaring met coördinatie, ontwikkeling leergemeenschappen, implementatieprocessen en multidisciplinaire samenwerking.
 • Netwerker die goed weet in te spelen op vragen en input van de actieonderzoekers.
 • Helicopterview op (actie)onderzoek over zingeving.
 • Kan grote lijnen aangeven en conceptueel reflecteren.
 • Visie op lerende organisaties, kennisdeling, het versterken van implementatie en op borging van resultaten.
 • Communicatief/ Samenwerkingsgericht/ Stressbestendig/ Flexibel/ Improvisatievaardig/ Analyserend/ Resultaatgericht/ Diplomatiek.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen / knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in  bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie á vijf kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring m.b.t. de taken.
 • Relevante visie op coördinatie van (actie)onderzoek in het veld van GV-thuis

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie á vijf kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Door de opdrachtgever wordt nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het interview wordt gevoerd met twee medewerkers van ZonMw.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de opdrachtgever het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-richtlijnen
Maximaal 10 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, voorzien van minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom u geschikt bent voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdag.

Planning interview
De gesprekken bij ZonMw zijn gepland op donderdag 2 juli 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 1 juli 2020 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Vervolgprocedure indien u bent geselecteerd voor een interview

 • Interview
 • Presentatie plan van aanpak aan de programmacommissie

Overige informatie

 • ZonMw kan verzoeken om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 juni 2020, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 juni 2020 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Heb je aantoonbare werkervaring nodig of dan wel in de uitvoering (bijv. mantelzorger) en/of eerdere werkervaring met actieonderzoek specifiek op het gebied van zingeving en geestelijke verzorging binnen de thuissituatie? Of mag iemand ook op een ander gebied werkervaring hebben met actieonderzoek in de zorg of medische wereld?
Antwoord: Het betreft werkervaring op gebied van Zingeving en Geestelijke verzorging (bij voorkeur professioneel). En het betreft ervaring met actieonderzoek in zorg en/of welzijn-sociaal domein.

Vraag: Worden de uren verdeeld over meerdere dagen of wordt er 1 dag uitgekozen van 8 uur?
Antwoord: Dit wordt in overleg bepaald.

Vraag: Is er nog een specifieke opleiding gewenst bij de kandidaat?
Antwoord: Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau.

Vraag: Kunnen jullie meer vertellen over de inhoud van de vervolgprocedure, duur van het interview en wat de kandidaat precies moet presenteren.
Antwoord: Het interview dat plaatsvindt op donderdag  2 juli zal maximaal 1 uur in beslag nemen. Ook bestaat de mogelijkheid van een 2e ronde. In het gesprek wordt geen aparte presentatie verwacht. Alle eisen die omschreven zijn in de uitvraag zullen aan de orde komen. Na de 1e en eventuele 2e ronde vindt het aanstellingsgesprek met ZonMw plaats.

Vraag: Ik ben een van de actieonderzoekers (werkzaam in N Holland en Flevoland) en in vroeg me af: kan ik ook solliciteren op deze functie? 
Antwoord: Het staat de actieonderzoekers vrij om te solliciteren op deze functie. Er is wel een belangrijk aandachtspunt: Als de actieonderzoeker zou worden aangenomen als coördinator (actie-) onderzoek, dan moet er nu al een co-onderzoeker verbonden zijn aan het actieonderzoek die bijvoorbeeld in een breed overleg, de rol van de actieonderzoeker zelf zou kunnen overnemen. Zo niet, dan ontstaat er een niet wenselijk situatie nl dat de coördinator in vergelijkbare situaties ook het eigen actieonderzoek moet vertegenwoordigen.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot maandag 22 juni 2020, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.