Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
 
Programmamanager Optimalisering
ODRU
Aanvraagnummer
3184
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
16
DAS opdracht
Ja
Start
1 september 2019
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op
woensdag 24 juli 2019

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen.

Aanleiding
De gemeenten IJsselstein en Montfoort hebben aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht de uitvoering van hun ‘bouwtaken’ overgedragen. Hiermee wordt o.a. bedoeld het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en de advisering ruimtelijke ordening in dit kader. Onderzoek door een extern bureau heeft opgeleverd dat er verbeteringen nodig en mogelijk zijn in de taakverdeling beleid (gemeente) en uitvoering (ODRU) en de invulling en uitvoering van taken door beide partijen. De bestuurlijke stuurgroep, samengesteld uit wethouders van beide gemeenten en een lid van het dagelijks bestuur van het ODRU, ziet toe op de uitvoering van de aanbevelingen. Voor het aansturen hiervan zoeken wij een programmanager.

Opdracht
De opdracht aan de programmamanager is om te zorgen voor het uitvoeren van de aanbevelingen door het opzetten en uitvoeren van een programma:

 • Opstellen plan van aanpak;
 • Bemensen met projectleiders die door de gemeenten en ODRU geleverd worden;
 • Sturen van de voortgang;
 • Sturen op samenhang tussen de projecten;
 • Sturen op risico’s.

De programmamanager rapporteert en legt verantwoording af aan de stuurgroep. Hij/zij legt besluitvorming op inhoud voor aan de stuurgroep en stuurt de projectleiders aan. De programmamanager is resultaatverantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Hierbij wordt verwacht dat hij/zij een strategische visie behoud.

Inhoudelijke toelichting
De stuurgroep heeft al keuzes gemaakt in de positiebepaling: welke taken komen te liggen bij de gemeenten en welke bij de ODRU. De programmamanager krijgt op deze basis als taak om aan de hand van het adviesrapport de projecten te definiëren, waarvan sommigen bij de gemeenten liggen (opstellen kaders en beleid), sommigen in de samenwerking zitten (inrichten opdrachtgever – opdrachtnemer relatie) en sommigen bij de ODRU (standaardiseren processen en producten).

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Een geschreven motivatie door de kandidaat. De motivatie dient in het cv te worden verwerkt;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Programma management bij een overheidsinstelling;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Maximaal uurtarief € 110,00 inclusief reiskosten woon-werk, exclusief BTW;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als programma manager bij een gemeentelijke instelling (30 punten);  
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het omgevingsrecht en VTH (15 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met stakeholdermanagement (15 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het coachen van projectleiders (10 punten);
9. Afgeronde opleiding op wo niveau (5 punten);
10. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • In the lead;
 • Proactief;
 • Resultaatgericht;
 • Risico’s kunnen inschatten, bijsturen en managen.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen kosten in rekening bij de winnende leverancier.

Standplaats voor deze opdracht
Utrecht.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de ODRU zijn gepland op maandag 29 juli 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 juli 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie & beleid

 • De ODRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken;
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen in overleg jaarlijks per 1 januari het uurtarief aanpassen;
 • De opdrachtnemer/uitvoerende medewerker wordt geacht tijd te schrijven in ons systeem (AFAS). De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer/uitvoerende medewerker een profiel krijgt bij de ODRU waarmee hij kan inloggen op het systeem;
 • In verband met een beveiligde inlogmethoden wordt de opdrachtnemer/uitvoerende medewerker geacht in het bezit te zijn van een mobiele smartphone, waarvan de softwareversie maximaal 2 versies achterloopt;
 • Opdrachtnemer/uitvoerende medewerker gaat akkoord dat ten behoeve van de werkzaamheden apps op de smartphone worden geïnstalleerd;
 • Opdrachtnemer/uitvoerende medewerker is er van op de hoogte dat het eigen mobiele telefoonnummer wordt vermeld op de telefoonlijst die intern voor iedereen beschikbaar is.

Binnen ODRU werken de medewerkers conform het flexwerkprincipe. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen, beschikt elke medewerker over een laptop en een mobiele telefoon. Het beleid binnen ODRU is dat medewerkers die worden ingehuurd geen laptop en mobiele telefoon krijgen. Wij vragen u dan ook om uw medewerker(s) hierin te faciliteren.

Bij het gebruik van de eigen zakelijke telefoon hanteren wij de volgende regels:

 • Bellen naar klanten van ODRU gebeurt met de nummerweergave ‘uitgeschakeld’.
 • Het achterlaten bij klanten en leveranciers van ODRU van een eigen directe telefoonnummer is niet toegestaan.
 • Contact met de door ons ingehuurde medewerker(s) verloopt via het centrale telefoonnummer van ODRU (088 - 022 50 00).

Reiskosten & parkeren
Het in de offerte vermelde uurtarief dient inclusief de reiskosten te zijn van woon-werkverkeer. Indien het reizen per auto noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht dan vergoedt de ODRU maximaal € 0,30 (bruto) per kilometer. Het betreft een zogenaamde netto-netto vergoeding. Het declareren van zakelijke kilometers moet altijd vooraf zijn afgestemd met de opdrachtgever.

ODRU heeft bij het Provinciehuis, locatie Archimedeslaan, een minimaal aantal parkeerplaatsen ter beschikking. Het is de bedoeling dat eigen medewerkers en inhuurkrachten zoveel mogelijk met een alternatief vervoersmiddel naar het Provinciehuis  komen, zoals het openbaar vervoer of het transferium. Voor incidentele bezoeken is het bezoekersdek beschikbaar. Alleen op de vrijdagen is de parkeergarage momenteel beschikbaar voor alle gebruikers van het Provinciehuis, op woensdag is incidenteel parkeerruimte beschikbaar.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 juli 2019, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 23 juli 2019 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 24 juli 2019, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.