Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Contractmanager
Provincie Utrecht
 
Aanvraagnummer
16698
Duur
12 maanden
Opties verlenging
2 maal 6 maand(en)
Uren per week
16-32 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Einde inschrijfdatum
vrijdag 19 juli 2024
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Je geeft invulling aan het contractmanagement waarbij jouw expertise vooral ligt op de juridische scope van contractmanagement . Je hebt brede ervaring met contractmanagement binnen de (light) rail infra en materieel werkvelden.  Vanuit deze functie ben je eindverantwoordelijk voor alle contracten binnen de beheersorganisatie, inclusief voor die contracten die raakvlakken vertonen met de projectorganisatie. Het strategisch Contractbeheer is bij jou belegd. Je bent primair verantwoordelijk voor het Contractbeheer rondom de procesaannemer. Daarin word je ondersteund door de procesbeheerder. Je levert een aanzienlijke bijdrage aan de professionalisering van het contractmanagement binnen TBO met als doel om het Contractbeheer naar een hoger level te tillen.

Jij brengt jouw expertise in bij het team van procesbeheerders, bewaakt de uitvoering van de contracten (het 4-ogen principe), standaardiseert waar mogelijk en adviseert  het management over het optimaliseren van het Contractbeheer. Je bent samenwerkingsgericht en in samenwerking met inkoop streeft naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Een belangrijke taak is het bewaken van de rechtmatigheid van aanbestedingen en betalingen binnen de contracten en de afgesproken SLA’s, en het managen van contractwijzigingen. Daarnaast is de provincie bezig met een nieuwe aanbesteding voor het onderhoud aan onze infra. Dit zal een Prestatiegericht onderhoudscontract worden (PGO).

Jouw focus hierbij is te zorgen dat het prestatiegericht onderhoudscontract zo goed mogelijk wordt nageleefd. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de PGO opdrachtnemer bij operationele en contractuele zaken over storingen en functieherstel. Je bent hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Je zorgt ervoor dat de prestatie eisen in het contract worden gehaald en dat bij tekortkomingen de opdrachtnemer hier conform het contract (juridisch) op wordt aangesproken en afgerekend

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Een afgeronde opleiding/cursus op het gebied van Inkoop, Contractmanagement, Aanbestedingsrecht en/of (technische) bedrijfskunde;
3. Aantoonbare werkervaring met het toepassen van de aanbestedingswet;
4. Aantoonbare affiniteit met assetmanagement processen in de (light) rail;
5. Aantoonbare kennis van Power BI;
6. Aantoonbare werkervaring met contractbeheersing;
7. Maximaal uurtarief van €130,- inclusief reiskosten woon-werk verkeer, exclusief btw;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met contractmanagement en specifiek prestatiegericht onderhoudscontracten in de (light) rail (35 punten);
9. Shortlistcriteria: in het cv is een shortlist criteria toegevoegd, waarin voor elk criterium duidelijk naar voren komt waarom de kandidaat hieraan voldoet, deze informatie moet ook terug te vinden zijn in het cv, maak hiervan een aparte pagina in het cv (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met assetmanagement processen waaronder ISO055000 (30 punten);
11. Aantoonbare werkervaring als contractmanager (25punten).

Competenties

  • Wij zijn op zoek naar een teamspeler die zich gemakkelijk beweegt in een grote organisatie. Je grondhouding is open, kritisch, klant- en resultaatgericht, initiatiefrijk en je beschikt over overtuigingskracht. Je hebt ervaring met het werken in een omgeving met verschillende belangen en bent in staat om met behoud van de relatie afstemming te vinden. Daarbij ben je analytisch en stel je je onafhankelijk op;
  • Je hebt gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen;
  • Je bent een vlotte schrijver en bent vaardig in het opstellen en afstemmen van adviezen, rapporten en contracten;
  • De term hard op de inhoud en zacht op de relatie is een vanzelfsprekendheid;
  • Een absolute must is kennis en ervaring met contractmanagement van Prestatie Gericht Onderhoud in relatie tot railinfra structuur;
  • Kennis en ervaring met het snijvlak financieel-, risico- en kwaliteitsbeheersing;

Kennis van relevante wet- en regelgeving inclusief de Aanbestedingswet en de toepassingen daarvan in het kader van Leveringen, Diensten en Werken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13 Tarief maximaal € 130,00

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geen duo)

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja/nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 juli 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 17 juli 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Is hybride werken binnen deze opdracht mogelijk?
Antwoord: Hybride werken is mogelijk, er zijn geen vaste dagen op locatie waardoor flexibiliteit van de kandidaat noodzakelijk is.

Vraag: Is het mogelijk om hybride te werken? Zo ja, wat is hier de verhouding van? En zijn er vaste dagen op locatie gewenst?
Antwoord: Geen vaste dagen maar ervan uitgaan dat je 50 % aanwezig moet zijn op locatie. Dit wisselt en is afhankelijk  van de overleggen. 

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 juli 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.