Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Senior Projectleider uitvoeringsagenda samenwerkende partijen
Provincie Utrecht
 
Aanvraagnummer
13581
Duur
3 maanden
Opties verlenging
1 maal 3 maand(en)
Uren per week
8-20 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Einde inschrijfdatum
vrijdag 22 september 2023
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
In mei 2022 is de nieuwe nota Samenwerkende partijen door PS vastgesteld. Om de nota goed te laten landen in de organisatie, moet er implementatie plan opgesteld worden en worden uitgevoerd. Belangrijke onderdelen van dit implementatieplan zijn:

  1. Het verankeren van de nota binnen de ambtelijke organisatie door het toegankelijk maken van de diverse templates van de nota; zorgen dat er opleidingen zijn voor onze collega’s, zodat zij kunnen werken met deze nota. Het aanbod van deze opleidingen moet goed afgestemd worden met de Utrecht academy (intern opleidingscentrum). Hierbij moet afstemming gezocht worden met de disciplines die ook te maken hebben met dergelijke vraagstukken.
  2. Het oprichten van een expertisenetwerk Strategisch samenwerken. Dit netwerk moet robuust genoeg zijn om alle vraagstukken die te maken hebben met samenwerkingsvraagstukken adequaat te kunnen beantwoorden of gemotiveerd kunnen doorverwijzen. Het netwerk moet flexibel genoeg zijn om uit te breiden of in te krimpen naar gelang de situatie dat vraagt. In het netwerk moeten een primaire hebben waarin de kennisgebieden governance, juridisch, inkoop en algemeen strategisch zijn bemenst. Daaromheen moet de secundaire ring gevormd kunnen worden waarin de specifieke deskundigheid voor het dan aanwezige vraagstuk voorhanden is. Het netwerk moet geborgd worden binnen de organisatie.
  3. Naast het inrichten en operationaliseren van dit netwerk moeten er voldoende richtlijnen en checklists komen binnen de ambtelijke organisatie in samenwerking met andere betrokken afdelingen.
  4. Het verder uitwerken en vormgeven van de principes van het ‘opdrachtgeverschap’, ‘opdrachtnemerschap’ en ‘eigenaarschap’ binnen onze organisatie, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, bij de samenwerkingsverbanden zoals genoemd in de nota;
  5. Het uitwerken van een risicomanagementtool om de risico’s bij samenwerkingsverbanden te kunnen duiden en te beoordelen. Dit door je samen met Concern Control;
  6. Samen met de griffie uitwerken hoe de nieuwe nota ook onder de aandacht van Statenleden gebracht kan worden.

De uitvoering van de bovenstaande (deel)projecten, doe je natuurlijk niet alleen. Jouw taak bestaat eruit om als eerste een implementatieplan op te stellen en na vaststelling daarvan door het CMT, dit plan ook uit te voeren. De implementatie zal in nauwe samenwerking met de vakinhoudelijke specialisten plaatsvinden. Kortom het komt erop neer dat je zorgt voor de coördinatie en uitvoering van de bovengenoemde sporen in onderlinge samenhang.

Wat verwachten wij
Naast projectleidersvaardigheden zoals het tijdig realiseren van de sporen en het bewaken van de uitvoering, is een belangrijk deel van je opdracht het laten samenwerken van collega’s uit verschillende vakdisciplines zoals: juridische zaken, inkoop en aanbesteding, financiën, governance en vakinhoudelijk disciplines. Je bent verantwoordelijk voor de interne samenhang en voortgang in de zes sporen.

Doordat het implementatieplan nog opgesteld moet worden, is er veel ruimte om daaraan je eigen draai te geven. Samen met de vakinhoudelijke adviseurs ga je de zes sporen verder ontwerpen en ontwikkelen. Op deze manier bouw je mede aan het draagvlak voor de implementatie van de nota. Het einddoel is dat de verschillende sporen operationeel zijn en dat de collega’s kunnen werken met de nota en het expertisenetwerk weten te vinden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring als Projectleider met projecten waarin meerdere partijen betrokken waren en dienden als stakeholders (benoem dit duidelijk in het cv).

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider van minimaal 3 projecten waarbij jij als projectleider het project succesvol heb neergezet, verbeterd en afgerond (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Uurtarief maximaal €95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (15 punten);
6. Aantoonbare kennis van en ervaring met de organisatie van de Provincie Utrecht en bijbehorende verbonden partijen (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als Projectleider in een politiek-bestuurlijke omgeving (40 punten);
a. Tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in een politiek-bestuurlijke omgeving (0 punten);
b. 5 tot 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in een politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
c.  10 jaar of meer aantoonbare werkervaring als projectleider in een politiek-bestuurlijke omgeving (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Structuur aanbrengen en overzicht behouden;
- Verbinden
- Overtuigingskracht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De digitale gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 25 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
- De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
- Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 20 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 21 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update: Er zijn geen vragen ingediend.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 22 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.