Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Jurist Bezwaar en Beroep
Hilversum
 
Aanvraagnummer
13580
Duur
3 maanden
Opties verlenging
3 maal 3 maand(en)
Uren per week
24 - 36 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Noord-Holland
Einde inschrijfdatum
maandag 25 september 2023
Eindtijd
09:00 uur

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen
Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

 1. Hoofdzakelijk juridische advisering, ondersteuning en afhandeling bezwaar, beroep en hoger beroepszaken op het vakgebied Wabo, Wro, Ww en Apv (bouwen, gebruik, vellen, aanleggen, uitwegen) en optreden als gemachtigde van het college van B&W bij de commissie bezwaarschriften/Rechtbank/ Raad van State;

Daarnaast:

 1. Algemene juridische advisering op het vakgebied Wabo, Wro, Ww en Apv (bouwen, gebruik, vellen, aanleggen, uitwegen);
 2. Ondersteuning en juridische advisering bij aanvragen omgevingsvergunning en behandelen van zienswijzen/bedenkingen;
 3. Verweer voeren in/ondersteunen bij aandachtsdossiers;
 4. (Zienswijze) gesprekken voeren met in- en externe partijen;
 5. Bijdragen aan de invoering en implementatie van de Omgevingswet;
 6. Zelfstandig deelnemen aan (kortlopende) projecten en overleggen al dan niet als plaatsvervanger van collega’s;
 7. Overige voorkomende (juridische) werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Jurist bezwaar en beroep Wabo binnen een gemeente;
2. Beschikbaar in avonduren (vanwege vooraf geplande zittingen Commissie bezwaarschriften) (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de Juridische richting (40 punten);
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Jurist Wabo (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met bezwaar en beroep binnen een gemeente (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Analytisch vermogen;
- Inlevingsvermogen;
- Overtuigingskracht;
- Initiatief;
- Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
- Samenwerken;
- Oplossingsgericht;
- Mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
- Klantgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 26 september 2023 tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 25 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 21 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 22 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Op welke dag vinden de hoorzittingen plaats?
Antwoord: Dat is wisselend, nooit op een vaste dag.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 25 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.