Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Beleidsadviseur onderwijs vluchtelingkinderen
Leidschendam-Voorburg
 
Aanvraagnummer
12500
Duur
6 maanden
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
32-36 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Zo snel mogelijk
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Einde inschrijfdatum
donderdag 1 juni 2023
Eindtijd
09:00 uur

Werken bij Leidschendam-Voorburg (LV)
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De afdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Vanuit team Maatschappelijke ontwikkeling hebben we naast onze reguliere maatschappelijke opgaven ook opgaven voor de opvang en ondersteuning van vluchtelingen. Dit betreft huisvesting van en voorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen èn statushouders. Een belangrijk onderdeel is de organisatie van de onderwijs en ondersteunende voorzieningen aan de vluchtelingen. Dit doen wij samen met onze partners zoals welzijnsorganisaties, Vluchtelingen Werk  en het primair en voortgezet onderwijs.

Opdracht
Met de groei van het aantal internationale inwoners, de opvang van o.a. Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en het huisvesten van statushouders in gemeente LV is ook het aantal nieuwkomerskinderen het afgelopen jaar (jaren) sterk toegenomen. De plotselinge toestroom van Oekraïense leerlingen heeft duidelijk gemaakt dat versteviging van de organisatie van het nieuwkomersonderwijs, met name in het primair onderwijs, nodig was.

Gemeente LV heeft te maken met verschillende opgave asielopvang. Huisvesting voor statushouders en onderwijsaanbod voor nieuwkomers-/expats kinderen. Bij het vraagstuk onderwijsaanbod t.b.v. nieuwkomerskinderen is behoefte aan adequate onderwijsvoorziening. Een nieuwkomersbeleid met uitgangspunten is noodzakelijk. Vraag en aanbod spelen een cruciale rol in het organiseren van onderwijs aan anderstaligen. Kenmerkend voor dit type onderwijs is de fluctuatie in het aantal leerlingen en de functie van de voorziening. Op dit moment is er een grote piek en gemeente LV heeft met twee schoolbesturen twee nieuwkomers taalklassen.

Ter versterking van ons team dat werkt aan de vluchtelingenopvang voor Oekraïners en statushouders zoeken wij op de korte termijn een beleidsmedewerker die ons ondersteunt bij de organisatie van de onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen, nieuwkomers en ISK leerlingen.

Uiteraard geldt voor alle werkzaamheden dat je dit doet samen met de collega’s en de betrokken partners uit de gemeente. Hierbij geef je invulling aan de verbindende en faciliterende rol van onze gemeente en worden onze ambities hiermee verder ingevuld.

Je gaat werken vanuit het team Maatschappelijke Ontwikkeling van ongeveer 30 beleidsadviseurs , waarvan meerdere collega’s momenteel worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider en/of beleidsadviseur op het gebied van onderwijs vluchtelingenkinderen.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider en/of  beleidsadviseur op het gebied van welzijn of onderwijs in de afgelopen 8 jaar, voorkeur op inburgering in combinatie met onderwijs vluchtelingkinderen (30 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider en/of beleidsadviseur in het sociaal domein bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
5. Aantoonbare kennis op het gebied van (gemeentelijk) beleid in het sociaal domein, specifiek op onderwijs voor vluchtelingkinderen (15 punten);
6. Aantoonbare ervaring met het participeren in overleggen met partners uit het sociaal domein, voorkeur specifiek netwerk in Leidschendam-Voorburg (duidelijk weergegeven in het cv) (15 punten);
7. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau (15 punten).

Competenties
Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijze te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaats uitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaats uitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaats uitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaats uitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland maandag 5 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 juni 2023  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 30 mei, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 1 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.