Concernjurist(e)
Rijswijk
 
Aanvraagnummer
11168
Duur
6 maanden
Opties verlenging
2 maal 4 maand(en)
Uren per week
24 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Zuid-Holland
Einde inschrijfdatum
woensdag 1 februari 2023 agenda 
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Werken voor Rijswijk betekent werken voor een veelzijdige stad in een dynamische regio die altijd in beweging is. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een inclusieve stad waar ruim 56.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond kunnen wonen, werken én meedoen.

Wij zijn een toegankelijke organisatie met ongeveer 500 medewerkers verdeeld over 35 teams in 5 domeinen. We hebben een prettige en informele werksfeer waarin collega’s uit verschillende delen van de organisatie elkaar gemakkelijk weten te vinden. Binnen de menselijke maat van Rijswijk is jouw werk goed zichtbaar en kun je écht een verschil maken voor Rijswijk. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten!

Team
Het team Strategische Ondersteuning Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur is een relatief klein (5 teamleden) team maar ambitieus en enthousiast team, met een heel gedifferentieerd takenpakket. Binnen het team worden gemeentebrede onderwerpen behandeld, vooral gericht op de interne organisatie en eigen bedrijfsvoering. Teamleden adviseren de organisatie op diverse bedrijfsvoeringsaspecten (zoals organisatieontwikkeling en integriteit), zwaardere (bestuurlijk gevoelige) juridische dossiers en ondersteunen het Gemeentelijk Management Team, de Ondernemingsraad en de Adviesraad Sociaal Domein.

Opdracht
Binnen het team gaat de huidige concernjuriste met pensioen. In deze functie krijg je te maken op een breed speelveld te maken met diverse juridische kwesties op het terrein van het bestuursrecht en het privaatrecht.

De werkzaamheden richten zich voornamelijk op zwaardere (bestuurlijk gevoelige) dossiers. Je adviseert hierover, pakt zaken inhoudelijk op en waar nodig schakel je aanvullende expertise in. Soms procedeer je bij de bestuursrechter en Raad van State in beroep en hoger beroep en ondersteun je collega’s in een bezwaarprocedure. Je hebt frequent contact met interne collega’s, van Juridische Zaken en andere vakteams, en met vertegenwoordigers van andere organisaties (publiek en privaat). 

Onderdeel van de functie van Concernjurist(e) zijn de taken juridische control en juridische kwaliteitszorg. Binnen de huidige positionering van de functie krijgen deze onderwerpen niet de aandacht die ze verdienen. We vragen jou om in overleg met de betrokken organisatieonderdelen een advies op te stellen over de meest geschikte positionering van deze functie om dit te verbeteren.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het zelf behandelen van zwaardere (bestuurlijk gevoelige) juridische dossiers of het adviseren van het bestuur en collega’s hier over.
  • Het opstellen van een advies over de meest geschikte positionering van de functie van Concernjurist(e) in de gemeentelijke organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 22 februari 2023 voor de gehele duur van de opdracht incl. verlengingsopties;
2. Uurtarief maximaal €115,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Nederlands recht of Juridische Bestuurskunde;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met het behandelen van of adviseren over vraagstukken (inclusief bezwaar –  en beroepschriften) op het gebied van publiek- en privaatrecht (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als concernjurist bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring over het inrichten van de juridische functie in organisaties (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (30 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van Nederlands recht of Juridische Bestuurskunde (10 punten).

Competenties

  • Een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en organisatorische verhoudingen;
  • Communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: 24 uur per week, werkdagen zijn flexibel.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 7 februari 2023 en woensdag 8 februari 2023 (beide in de middag). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met donderdag 26 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden maandag 30 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 1 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Reageer op deze opdracht