Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Medewerker APV
Leidschendam-Voorburg
 
Aanvraagnummer
10382
Duur
6 maanden
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
16 tot 32 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Zo snel mogelijk
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Zuid-Holland
Einde inschrijfdatum
donderdag 1 december 2022
Eindtijd
09:00 uur

Werken bij Leidschendam-Voorburg 
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen. 

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen. 

De afdeling
Het Klant Contact Centrum (KCC) vormt voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Leidschendam-Voorburg de toegang tot de producten van de overheid, is het eerste aanspreekpunt van het klantcontact voor inwoners en beheert de basisregistraties. De kernwoorden voor KCC zijn klantgericht, betrouwbaar en transparant. Binnen het KCC werken wij volgens het principe van hostmanship: wij behandelen de klant zoals de klant graag behandeld wil worden en wij werken aan een mensgerichte dienstverlening. De afdeling KCC bestaat uit 3 teams: Eerstelijns, Vergunningen, Basisregistraties en een stafafdeling Kwaliteit en Innovatie. 

Het team Vergunningen bestaat uit 18 medewerkers en verzorgt aanvragen van vergunningen op de grond van de Wabo , APV en bijzondere wetten en initieert beleid ten aanzien van deze taakvelden. 

Opdracht 
Als medewerker APV/Bijzondere wetten beoordeel je zelfstandig complexe aanvragen voor vergunningen aan de hand van de mogelijkheden binnen de kaders die de wet voorschrijft. Je focust je op APV (zoals evenementen-, terras-, exploitatie en standplaatsvergunningen) en Bijzonder wetten (zoals Alcoholwet, Zondagswet en Wet op Kansspelen).  

Je bent verantwoordelijk voor het pre-toetsen van BIBOB en toetsing van aanvragen aan relevante wetten, beleidskaders en bijzondere wetten mede op grond van de APV. Je bent verantwoordelijk voor de regie van het gehele proces, betrekt en stemt af met de juiste adviespartners en vakspecialisten en onderhoudt daarbij het contact met de aanvrager over de voortgang van de vergunning. 

Daarnaast onderzoek, herken en begrijp je de dwarsverbanden van complexe vergunningaanvragen die een directe relatie hebben met de beoordeling op diverse vergunningstelsels. Ook draag je waar mogelijk verbetervoorstellen aan voor optimalisatie van het proces. 

Jouw takenpakket ziet er als volgt uit: 
- Voeren van (intake)gesprekken met evenementenorganisaties, (horeca)ondernemers en projectontwikkelaars;
- Beoordeling van complexe vergunningaanvragen op ontvankelijkheid;
- Toetsing van aanvragen aan relevante wetten, beleidskaders en regelingen;  
- Pre-toetsen van BIBOB bij aanvragen van vergunningen;
- Weging van verschillende adviezen ten behoeve van het besluit;
- Opstellen verlening of weigering van de vergunning;
- Het team zowel binnen als buiten de organisatie vertegenwoordigen. Indien nodig neem je deel aan de zittingen bij de bezwaarschriftencommissie;
- Het organiseren en voorzitten van een overleg met multi-partners (politie, brandweer en GHOR) om een behandelaanpak voor bijvoorbeeld een evenement overeen te komen en vast te stellen. 

Vereisten / knock-outcriteria  
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad. (Zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, wordt het werk thuis uitgevoerd. Een rustige werkplek en apparatuur is dan een vereiste). 
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria (weging) 
3. Minimaal een afgeronde juridische HBO bachelor opleiding (20 punten).  
4. Aantoonbare werkervaring met BIBOB-toetsingen in de afgelopen 2 jaar (30 punten). 
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Vergunningen, APV en Bijzondere Wetten in de afgelopen 5 jaar (40 punten).
6. Minimaal een afgeronde cursus/training op het gebied van de Horeca Vergunningverlening (10 punten).

Competenties 
In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:  

- Politiek-bestuurlijk sensitief en uitstekende sociale vaardigheden.
- Analytisch vermogen en een oplossingsgerichte instelling.
- Besluitvaardig en creatief in het bedenken van oplossingen.
- Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
- Resultaatgericht, initiatief nemend oplossend gericht, samenwerkend en klantgericht, flexibel, (bestuurlijk)sensitief, omgevingsbewust, integer.
- Oog voor tegenstrijdige belangen en je weet daar op een professionele wijze mee om te gaan.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Beoordelingsprocedure 
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria   
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.   

Stap 2: Selectie CV’s   
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.  

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek   
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.   

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.   
  1. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.   

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.   

Stap 4: Selectiegesprek  
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.   

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.  

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen.   

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals 
2. 

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel / in overleg. 

Planning 
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in overleg. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie 
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad. 

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.  

Een deta-vast constructie is bespreekbaar. 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 25 november, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 28 november gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.  

Update 28-11: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 1 december 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.