Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
 
Vergunningverlener Milieu Senior
ODRU
Aanvraagnummer
3179
Duur
12 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
32
DAS opdracht
Ja
Start
12 augustus 2019
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op
dinsdag 23 juli 2019

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen.

Opdracht
Het cluster Vergunningen & Meldingen (ca. 7 medewerkers) maakt onderdeel uit van de afdeling Beleid & Vergunningen binnen de ODRU. Bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden door het cluster Vergunningen & Meldingen is ondersteuning gewenst. Onze voorkeur gaat naar een agrarisch vergunningverlener, maar ook industriele vergunningverleners is een reële optie.

De reguliere werkzaamheden bestaan o.a. uit het afhandelen van Wabo-meldingen 8.40, het opstellen maatwerkvoorschriften en het afhandelen van diverse Wabo-milieuvergunningen. Ook levert het cluster informatie t.b.v. bestemmingplannen en wordt intensief samengewerkt met ons team Integraal Toezicht en Handhaving. Onze klanten zijn voornamelijk bedrijven en agrariërs uit onze regio.

Functie omschrijving

 • Behandelt aanvragen voor vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onderdeel milieu en meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit voor zowel agrarische als niet-agrarische bedrijven;
 • Het verzamelen van de adviezen van zowel interne- als externe partners (bijvoorbeeld waterschappen en brandweer) om zo tot een vergunning of afhandeling van een melding te komen;
 • Het beoordelen van aanvragen op juistheid en volledigheid;
 • Het inhoudelijk beoordelen van (complexe) rapporten met betrekking tot lucht, geur, geluid, bodem en externe veiligheid behorende bij een aanvraag of melding;
 • Voeren van vooroverleg met een aanvrager en adviseurs;
 • Afstemmen van procedures en richtlijnen;
 • Bewaken van processen, regelgeving en voortgang van de vraag;
 • Opstellen van beschikkingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onderdeel milieu;
 • Opstellen van maatwerkbesluiten in het kader van het Activiteitenbesluit;
 • Levert inhoudelijke ondersteuning bij de afhandeling van integrale ruimtelijke plannen voor wat betreft het onderdeel milieuzonering.

Vereisten / knock-outcriteria
1. De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat;

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Wabo-milieu vergunningverlener (20 punten);
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het werken bij een omgevingsdienst / uitvoeringsdienst / milieudienst (10 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met afhandelen (Wabo-milieu) meldingen en vergunningen (10 punten);
5. Aantoonbare kennis van SquitXO (10 punten);
6. Aantoonbare kennis van Decos/Join (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van de RIE (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van het Besluit milieueffectrapportage (MER) (5 punten);
9. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Samenwerken.
 • Nauwkeurigheid.
 • Professionaliteit.
 • Zelfstandigheid.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen kosten in rekening bij de winnende leverancier.

Standplaats voor deze opdracht
Utrecht.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de ODRU zijn gepland op dinsdag 30 juli 2019 van 13.00 uur tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 juli 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie & beleid

 • De ODRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken;
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen in overleg jaarlijks per 1 januari het uurtarief aanpassen;
 • De opdrachtnemer/uitvoerende medewerker wordt geacht tijd te schrijven in ons systeem (AFAS). De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer/uitvoerende medewerker een profiel krijgt bij de ODRU waarmee hij kan inloggen op het systeem;
 • In verband met een beveiligde inlogmethoden wordt de opdrachtnemer/uitvoerende medewerker geacht in het bezit te zijn van een mobiele smartphone, waarvan de softwareversie maximaal 2 versies achterloopt;
 • Opdrachtnemer/uitvoerende medewerker gaat akkoord dat ten behoeve van de werkzaamheden apps op de smartphone worden geïnstalleerd;
 • Opdrachtnemer/uitvoerende medewerker is er van op de hoogte dat het eigen mobiele telefoonnummer wordt vermeld op de telefoonlijst die intern voor iedereen beschikbaar is.

Binnen ODRU werken de medewerkers conform het flexwerkprincipe. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen, beschikt elke medewerker over een laptop en een mobiele telefoon. Het beleid binnen ODRU is dat medewerkers die worden ingehuurd geen laptop en mobiele telefoon krijgen. Wij vragen u dan ook om uw medewerker(s) hierin te faciliteren.

Bij het gebruik van de eigen zakelijke telefoon hanteren wij de volgende regels:

 • Bellen naar klanten van ODRU gebeurd met de nummerweergave ‘uitgeschakeld’.
 • Het achterlaten bij klanten en leveranciers van ODRU van een eigen directe telefoonnummer is niet toegestaan.
 • Contact met de door ons ingehuurde medewerker(s) verloopt via het centrale telefoonnummer van ODRU (088 - 022 50 00).

Reiskosten & parkeren
Het in de offerte vermelde uurtarief dient inclusief de reiskosten te zijn van woon-werkverkeer. Indien het reizen per auto noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht dan vergoedt de ODRU maximaal € 0,30 (bruto) per kilometer. Het betreft een zogenaamde netto-netto vergoeding. Het declareren van zakelijke kilometers moet altijd vooraf zijn afgestemd met de opdrachtgever.

ODRU heeft bij het Provinciehuis, locatie Archimedeslaan, een minimaal aantal parkeerplaatsen ter beschikking. Het is de bedoeling dat eigen medewerkers en inhuurkrachten zoveel mogelijk met een alternatief vervoersmiddel naar het Provinciehuis  komen, zoals het openbaar vervoer of het transferium. Voor incidentele bezoeken is het bezoekersdek beschikbaar. Alleen op de vrijdagen is de parkeergarage momenteel beschikbaar voor alle gebruikers van het Provinciehuis, op woensdag is incidenteel parkeerruimte beschikbaar.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 19 juli 2019, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 21 juli 2019 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 19 juli: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 23 juli 2019, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.