Beleidsadviseur Gemalen en Persleidingen
Pijnacker-Nootdorp
 
Aanvraagnummer
11172
Duur
6 maanden
Opties verlenging
2 maal 6 maand(en)
Uren per week
8 tot 16 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Zuid-Holland
Einde inschrijfdatum
vrijdag 3 februari 2023 agenda 
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over het NAD Gemalenbeheer
Dagelijks verpompen we tienduizenden liters afvalwater richting de afvalwaterzuivering. Enig idee wat er gebeurt als de gemalen en de persleidingen niet werken? De Gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp hebben de wettelijke zorgplicht voor het inzamelen van (stedelijk) afvalwater en het afvoeren naar een overnamepunt van het Hoogheemraadschap van Delfland. De 3 genoemde gemeentes zijn deels ondergebracht in het NAD GemalenBeheer (verder benoemd als NADGB). Organisatorisch is het NADGB een team binnen de ambtelijke organisatie van Gemeente Pijnacker-Nootdorp. Om dit (stedelijk) afvalwater te beheren zijn leidingsystemen in de vorm van persleidingen en verschillende typen gemalen aangelegd. Het NADGB is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, onderhouden en het goed laten functioneren binnen de eerdergenoemde 3 gemeentes. Het areaal bestaat uit 200 gemalen, 1140 minigemalen en kilometers aan persleidingen. Zonder goed functionerende gemalen en persleidingen is afvoer van (stedelijk) afvalwater niet mogelijk. Bij het NADGB zijn technisch medewerkers en technisch specialisten belast met deze werkzaamheden.

Opdracht
Als beleidsmedewerker/adviseur gemalen en persleidingen ga je gedurende deze opdracht aan de slag met de volgende werkzaamheden:

 • Vertaling uit GRP naar Doelstellingen, strategieën en DoFeMaMe vertalen naar activiteiten en KPI's; Toetsing hydraulisch functioneren (o.a. vergelijking afnameverplichting, prestatieanalyse, onderzoek rioolvreemd water etc);
 • Periodieke evaluatie tactiek;
 • Communicatie richting externen;
 • Ontwerpen van nieuwe en doorrekenen van bestaande persleidingsystemen (en drukriolering) en het gebruik van de drukriolering toetsen aan de lozingsregels;
 • Het creëren van overzicht van de afvoersituatie van de diverse gemalen en de gemaal- en stelselkenmerken;
 • Meedenken bij bepaalde type gemaalstoringen door een relatie te leggen met het totale systeemfunctioneren;
 • Oppakken van advies vragen van de deelnemende gemeenten die betrekking hebben op riool- en minigemalen zoals Renovatieprojecten en vervangingsprojecten, Innovatie in projecten, Onderzoek naar systeemoptimalisaties - keten niveau etc.;
 • Ondersteuning bij het opstellen van werkprocessen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het ontwerpen van nieuwe- en doorrekenen van bestaande persleidingsystemen en drukriolering (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het toetsen van het gebruik van de drukriolering aan de lozingsregels in de afgelopen 10 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met minimaal 5 verschillende projecten op het gebied van afvalwatersystemen in glastuinbouw gebieden (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek of Watermanagement (10 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar (5 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met minimaal 5 verschillende projecten of werken op het gebied van stedelijk waterbeheer en specifiek mechanische riolering in de afgelopen 5 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met interpreteren van resultaten hydraulische berekeningen, ook i.c.m. klachten (10 punten);
11. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende zes kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Plannen en Organiseren;
 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Goed kunnen samenwerken;
 • Schriftelijke vaardigheid;
 • Vakgericht. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 7 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
- Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 30 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 1 februari 2023  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen.
Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 3 februari 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Reageer op deze opdracht